Odborné prehliadky, skúšky tlakových
a plynových zariadení, revízie, servis, montáž

Ponuka služieb

PLYN

Revízie – odborné prehliadky a skúšky vyhradených plynových zariadení
Rozsah odborných skúšok a prehliadok plynových zariadení : Ah, Bf,g,h
Ah - spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok nad 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní.
Bf - znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane s výkonom nad 25 Nm3/h
Bg - rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane (rozvody potrubia)
rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia na prípojke plynu s výkonom odberného plynového zariadenia do 25
Nm3/h vrátane so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane, okrem acetylénovodu
Bh - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW
Revizie plynových zariadení
Prevádzkové predpisy
Vypracovanie prevádzkového denníkaADRESA

Michal Servátka Aquael MS servis
Mikovíniho 11
917 02 Trnava
IČO: 44876831
IČ DPH: SK1076346139

Zapísaný v Živnostenskom registry Slovenskej Republiky obvodný úrad Trnava, číslo živnostenského registra
250-27969

NAPÍŠTE NÁM

email: info@kotolnaservis.sk

TELEFONICKÝ KONTAKT

mob.: +421 904 959 759

tel.: +421 33 381 2318

Mapa